Выступ Міхаэля Галера пад час пленарнага паседжання ў Еўрапейскім парламенце, 15.09.2020

16 верасня 2020 22:21  |  Галоўныя навіны

Выступ Міхаэля Галера пад час пленарнага паседжання ў Еўрапейскім парламенце, 15.09.2020

 

Выступ Міхаэля Галера пад час пленарнага паседжання ў Еўрапейскім парламенце, 15.09.2020. У чацвер запланавана галасаванне па рэзалюцыі ЕП па Беларусі.

 

Я захапляюся народам Беларусі і яго мірным, але рашучым паўстаннем супраць фальсіфікацый на выбарах, якія зрабіў стары рэжым.
Ён заслугоўвае нашай падтрымкі.
 
Мы таксама не прызнаем гэтыя выбары і іх вынікі.
Мы таксама патрабуем новых выбараў.
Мы таксама патрабуем спынення гвалтоўных дзеянняў, учыненых супрацоўнікамі КДБ, войскаў АМОН і міліцыі супраць мірных грамадзян.
Мы таксама патрабуем неадкладнага вызвалення ўсіх арыштаваных падчас мірных дэманстрацый і ўсіх палітычных зняволеных, а менавіта Марыі Калеснікавай, Сяргея Ціханоўскага, Віктара Бабарыкі, Паўла Севярынца, Ліліі Уласавай, Максіма Знака, Сяргея Дылеўскага.
 
Мы таксама патрабуем, каб не было ўмяшання з боку знешніх дзяржаў, каб беларусы маглі правесці сваю дэмакратычную рэвалюцыю ў адпаведнасці са сваімі пажаданнямі.
 
Але і Расея – гэта знешняя сіла, спадар Пуцін! Дактрына Брэжнева была выкінута на сметніцу гісторыі з прыняццем Парыжскай хартыі (АБСЕ) і роспускам Варшаўскага дагавора.
Я заклікаю прэзідэнта Расіі зрабіць на адзін раз выключэнне і прыняць волю народа – народа без антырасійскіх настрояў – на сённяшні дзень. Выкарыстоўвайце гэтую магчымасць, падтрымлівайце народную (палітычную) волю – і максымізуйце свой уплыў такім чынам, а не гвалтам, акупацыяй, падаўленнем, запалохваннем і прапагандай троляў.
 
Я заклікаю  Еўрапейскі Савет і Еўрапейскую Камісію распрацоўваць нашу палітыку да Беларусі ў адпаведнасці з пажаданнямі і чаканнямі беларускіх грамадзян і людзей, а не з пажаданнямі спадара Пуціна.
Мы павінны падрыхтаваць комплексны пакет дапамогі на час пасля перамогі дэмакратычнай рэвалюцыі, які будзе падтрымліваць палітычнае, эканамічнае і сацыяльнае развіццё. Нашай адзінай умовай дапамогі павінен стаць новы ўрад, сфармаваны ў выніку свабодных і дэмакратычных выбараў. Усе астатнія пытанні павінны вырашаць беларусы паміж сабой.
Мы прымем іх выбар.
Мы не будзем адпраўляць танкі альбо ананімных людзей, апранутых у зялёнае.
Гэта наша абяцанне.
 
Жыве Беларусь!

 

I admire the people of Belarus and their peaceful, but determined uprising against the election fraud of the old regime.
They deserve our support.
 
Us too, we do not recognize this election and its result.
Us too, we demand new elections.
Us too, we demand an end to violent acts committed by KGB, OMON troops and police against peaceful citizens.
Us too, we demand the immediate release of all those arrested during peaceful demonstrations and of all political prisoners, namely Maria Kolesnikova, Sergej Tsichanouski, Viktor Babarika, Pavel Severinets, Lilia Vlasova, Maxim Znak, Sergej Dilevski.
 
Us too, we demand that there must not be any interference from outside powers, so that the Belarusians can conduct their democratic revolution according to their own wishes.
 
But also Russia is an outside power, Mr. Putin! The Breshnev doctrine was dumped on the garbage heap of history with the adoption of the (OSCE) Charter of Paris and the dissolution of the Warsaw Pact.
I call on the Russian President to make an exception, for once, and accept the will of a people – a people without anti-Russian sentiments – to date. Use this opportunity, support the people’s (political) will – and maximize your influence in this way, and not by violence, occupation, suppression, intimidation and troll propaganda.
 
I call on the Council and the Commission to design our Belarus policy according to the wishes and expectations of the (Belarusian) citizens and people, and not to the wishes of Mr. Putin.
We should have a comprehensive assistance package prepared for the time after the victory of the democratic revolution, supporting the political, economic and social development. Our only condition for that assistance should be a new government formed as the result of free and democratic elections. All other matters are to be decided by the Belarusians amongst themselves.
We will accept their choices.
We will not be sending tanks or anonymous men dressed in green.
That is our promise.
 
Zhywie Belarus !

Болей навін